Visie

Wat is de visie van de school?

De school heeft, samen met de scholengemeenschap van Meeuwen-Gruitrode, een visie opgesteld over hoe we willen opvoeden en onderwijzen. Met opvoeden en onderwijzen willen wij een evenwichtige ontplooiing van alle leerlingen bereiken. We baseren het opvoeden en leren daarom op een aantal punten.

Steunen, sturen en stimuleren

Om binnen de grenzen te blijven hebben kinderen sturing en grenzen nodig van hun leerkrachten. Ze worden gesteund in hun ondernemen en ze worden gestimuleerd door samen dingen te doen en te beleven.

{$happCMS_texts.tnew1}

Christelijk geïnspireerd

We kiezen bewust voor een menswording van kinderen in veelzijdige verbondenheid met:

 • zichzelf als persoon, want iedereen is uniek
 • de anderen
 • de gemeenschap
 • de wereld, de dingen, de natuur, de cultuur
 • God

We verhogen de relationele competentie van kinderen door op een geduldige, respectvolle manier in te spelen op de eigen identiteit.

Aan de hand van belangstellingscentra en godsdienstthema’s maken we verbinding met een diepere werkelijkheid die we God noemen via eigentijdse belevingen en geïnspireerd door waarden: dankbaarheid, eerlijkheid, medeleven, solidariteit, respect, vergevingsgezindheid, verwondering, verantwoordelijkheid.
Wij beleven ons christen-zijn en staan open voor andersdenkenden.

Er wordt uitgegaan van vijf ontwikkelingsdomeinen:

 • werken aan (zelf)vertrouwen
 • werken rond eigen gevoelens
 • werken aan inlevingsvermogen in de andere(n)
 • werken aan sociale competentie
 • nadenken over waarden en normen

Veilig klasklimaat – leerstijlen

Welbevinden behoort tot de basisbehoeftes van de leerlingen en is noodzakelijk om tot ontwikkeling te komen in het leerproces.

We zorgen voor een aangename, pedagogische ruimte waarin de leerlingen met hun verschillende leerstijlen: (denker, doener, dromer, beslisser) begeleid worden naar verdere ontwikkeling in hun leerproces.

De leerkracht integreert een brede waaier van werkvormen waarbij kinderen al spelend, experimenterend en handelend kunnen leren van elkaar en van hun begeleider.

Zelfsturing

Leerlingen worden gestimuleerd om zelfredzaam te zijn om eigen keuzes te kunnen maken, om hun sterktes en hun talenten te ontdekken, om zelf tot oplossingen te komen voor allerlei problemen.

Vaardigheden

Voor alle kinderen worden de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen nagestreefd. We gaan mee met vernieuwingen zodat ze hun vaardigheden zo ruim mogelijk kunnen ontwikkelen.

Cognitieve vaardigheden

Via leerplandoelen zorgen we voor differentiatie om basisleerstof te beheersen en zorgen we voor uitdagingen en extra stimulansen om uitbreidingsleerstof te oefenen en zich eigen te maken.

Muzische vaardigheden

De muzische opvoeding bekleedt een bijzondere plaats in de harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. Door de ontwikkeling van het muzische leren kinderen de wereld om zich heen en de eigen innerlijke ervaringswereld intensiever beleven, begrijpen en ervan genieten.

We laten hen in alle muzische domeinen (beeldopvoeding, muzikale opvoeding, dramatisch spel, bewegingsexpressie, muzisch taalgebruik) beschouwend ontdekken en bewonderen wat anderen willen uiten met hun creaties. Tevens laten we hen zelf experimenteren en creëren wat hen beroert. Muzisch omgaan met media wordt hierin verweven.

Relationele - Sociale vaardigheden

We beogen de harmonische ontwikkeling van de totale persoon. We bieden een geordend geheel aan van hart, handen en hoofd waarbij dynamisch-affectieve, psychomotorische en cognitieve componenten op elkaar inwerken.
Relationele vorming is het leren dat de ontwikkeling van de persoon ondersteunt op gebied van:

 • de vorming van een positief en realistisch zelfbeeld
 • het leren omgaan met eigen en andermans gevoelens
 • het verhogen van het inlevingsvermogen in anderen
 • het verwerven van sociale competenties
 • de ontwikkeling van waarde- en normbesef.

Technische vaardigheden

We zorgen ervoor dat het technisch bewustzijn zich verder kan ontwikkelen. Kinderen leren elementaire technische principes begrijpen en leren ook eenvoudige technische handelingen uit te voeren.

Creativiteit

Creativiteit

Fantasie is belangrijker dan weten, want het weten is begrensd. (Einstein)
We stimuleren binnen alle leerdomeinen de leerlingen tot creatief denken en handelen om te komen tot creatieve oplossingen, voorstellingen, belevingen en realisaties. Als strategie stimuleren we volgende fases:
Ontdekken, Ontluiken, Ontwerpen, Ontplooien.

Brede zorg

We werken voor alle leerlingen aan een brede basiszorg. Het is onze bekommernis om alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen te geven. We stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is of niet, alle kansen krijgt. Het is de zorg om leerlingen vanuit hun talenten en mogelijkheden als totale persoon te laten ontwikkelen, gericht op alle domeinen.

Via een positieve benadering en door te focussen op wat goed gaat bij kinderen steunen, stimuleren en sturen we hen in hun verdere groei.
Door het aanbieden van structuur, ondersteunende hulpmiddelen en moderne media prikkelen we hen en dagen hen uit tot graag leren om zich te verbinden met hun leertaken.

Initiatief (autonomie)

De leerkracht hanteert een coachende leerkrachtstijl waardoor hij begeleider is van het leerproces van het kind. Hij laat leerlingen interactief samenwerken in wisselende groeperingsvormen om het leren van elkaar te bevorderen om zo kansen te bieden tot fundamenteel leren.

Moderne media worden aangewend, geïntegreerd in de lessen en ter beschikking gesteld van de leerlingen zodat zij op een behendige, zelfredzame en kritische manier kunnen participeren aan de complexe, veranderlijke wereld. Zo kunnen ze gedreven door hun ambitie en met vertrouwen naar de toekomst vooruit kijken.

Talenten

Een talent is een groeipotentieel, een kiem waarin heel wat mogelijkheden vervat zitten die mits veel motivatie en stimulansen, kansen bevat om uit te groeien tot een bijzonder iets.

We stemmen ons onderwijsaanbod af op interesses en talenten van leerlingen. We inspireren de leerlingen om hun sterktes te leren kennen, om vanuit een positief zelfbeeld en vol vertrouwen te groeien naar een respectvolle tiener in hun verdere ontwikkeling naar volwassenheid.

Feedback en evaluatie

Via feedback en evaluatie waarderen we het unieke van iedere leerling.
Hier stellen we ons als doel om de evolutie in het leerproces van het kind aan te geven. We laten hen groeien in hun kennis, hun vaardigheden en hun competenties. Door het geven van positieve feedback motiveren we de leerlingen en geven we de groei aan in functie van de gestelde leerdoelen.

Door allerlei vormen van zelfevaluatie geven we de leerlingen de mogelijkheid om te reflecteren op hun welbevinden, hun betrokkenheid en hun eigen leerproces.

Om een beeld van de totale ontwikkeling te krijgen hebben we niet enkel oog voor het product maar ook voor het proces. Op deze manier verwerven leerlingen een breed draagvlak van competenties om goede keuzes te maken naar een verdere studieloopbaan.

Samen school

Een leer- en leefgemeenschap kan harmonisch ontwikkelen als er afspraken en grenzen bepaald worden.

Om een breed draagvlak uit te bouwen werken we samen met externe partners: CLB, buurt, gemeente, politie, parochie, provincie, secundaire scholen, scholengemeenschap, ouders, logopedisten, kinesisten, allerhande sportorganisaties, pedagogische begeleidingsdiensten, nascholingscellen, …

Met deze visie tonen we de kwaliteit van ons onderwijs aan. We willen er de doorstroming naar het middelbaar onderwijs op maat van elk kind mogelijk mee maken.