Schooluren & Afwezigheid

Dagindeling

De schooluren van maandag t/m vrijdag zijn als volgt:
van 8u50 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u30.

De middagpauze is van 12u00 tot 13u00.

De speeltijden zijn van 10u30 tot 10u45 en van 14u25 tot 14u40.

5 minuten voor aanvang van de lessen gaat het eerste belsignaal. Dit is het teken voor de kinderen om zich klaar te maken (nog een keer naar het toilet gaan,...). Bij de tweede bel moeten de kinderen in de rij gaan staan.

Opvang op school

Vanaf 8u35 is er toezicht op de speelplaats. Voor 8u35 is de school gesloten en zijn de kinderen op de speelplaats niet verzekerd. Ouders die omwille van hun werk, hun kind toch reeds voor 8u35 moeten brengen, kunnen wel beroep doen op de voorschoolse opvang. Meer uitleg over de voor- en naschoolse opvang.

5 minuten voor aanvang van de lessen gaat het eerste belsignaal. Dit is het teken voor de kinderen om zich klaar te maken (nog een keer naar het toilet gaan,...). Bij de tweede bel moeten de kinderen in de rij gaan staan.

De speeltijden zijn van 10u25 tot 10u40 en van 14u25 tot 14u40 (op maandag van 14u50 tot 15u05).

Wanneer horen de kinderen op school te zijn?

Niet-leerplichtige leerlingen

Kinderen vanaf 2½ jaar mogen naar school gaan maar ze zijn nog niet leerplichtig. Pas vanaf 5 jaar is men leerplichtig in België. Om precies te zijn vanaf de maand september van het jaar waarin het kind 5 jaar wordt. Dus ook voor de 5-jarige kleuters.

De jongere kleuters zijn nog niet leerplichtig en moeten niet elke dag of de hele dag naar school gaan. Toch is het voor kleuters heel belangrijk dat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de activiteiten op school.

Voor kleuters die afwezig zijn is strikt genomen geen doktersbriefje of verantwoording nodig. Voor de 5-jarige kleuters en de leerlingen van de lagere school is wel een verantwoordingsbriefje of doktersbriefje noodzakelijk. Toch is het belangrijk om de school op de hoogte te brengen als je kleuter(2,5, 3 en 4j) afwezig is. Klik hiervoor op 'Contacteer-ons'

Voor kinderen die op 6 jaar in het lager onderwijs willen instappen, bekijkt de school of ze het jaar ervoor minstens 290 halve dagen aanwezig waren in een Nederlandstalige kleuterschool. Is dat niet het geval, dan neemt de klassenraad van de lagere school een beslissing. Ofwel mag het kind toch instappen in het gewoon lager onderwijs, ofwel moet het nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Kinderen die een jaar langer in het kleuteronderwijs blijven, moeten wel elke schooldag aanwezig zijn. De leerplicht begint immers op 5 jaar.

Leerplichtige leerlingen

Kinderen vanaf 6 jaar (vanaf de maand september van het jaar waarin ze 6 jaar worden) zijn leerplichtig in België. Afwezigheden tot en met 3 opeenvolgende dagen moeten schriftelijk verantwoord worden door een briefje of email van de ouder(s) / voogd (en dit kan max 4 keer per schooljaar). Wanneer het kind meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig is (en vanaf de 5de korte afwezigheid tijdens eenzelfde schooljaar) kunnen enkel door een medisch attest gewettigd worden. Andere afwezigheden worden als ongewettigd beschouwd.

Vervroegd overgaan of zittenblijven in de basisschool.

Langer in een klas blijven of vervroegd naar de volgende klas, kan enkel na kennisgeving en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie, eventueel aanpassingen gebeuren.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In de onderstaande situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten enkel een verklaring (in onderstaande situatie nr. 6) of een document met een officieel karakter (in situatie 1 t/m 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid.
De school vraagt de ouders wel om de school vooraf te verwittigen.

  1. het bijwonen van een begrafenis of huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant van het kind.
  2. het bijwonen van een familieraad
  3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijv. wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank)
  4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg.
  5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijv. door overstroming,...)
  6. het beleven van feestdagen verbonden aan door de grondwet erkende levensovertuigingen (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst). In het schoolreglement staan deze feestdagen omschreven.

Heeft u buiten de bovenstaande situaties en ziekte, nog een andere reden waardoor u kind niet aanwezig kan zijn terwijl het schoolplichtig is, neem dan contact op met meester Geert. In uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur toestemming geven voor de afwezigheid en zal de leerling toch gewettigd afwezig zijn.