Inschrijven

Wanneer inschrijven?

Kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden mogen naar school gaan. Ze zijn echter nog niet schoolplichtig (dit is vanaf september van het jaar waarin uw kind 5 jaar wordt). Wil je je kind naar school laten gaan, schrijf je kind eerst in. Dit kan dus vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vervolgens mag je kind naar school komen vanaf de instapdatum na de inschrijvingsdatum.

Klik op de volgende link: Inschrijving

Instapdata

Instappen kan op de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie of de paasvakantie. Maar ook op de bijkomende instapdata: 1 februari en de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Vanaf dat je kind de leeftijd van 2½ jaar bereikt heeft, mag je een afspraak maken met de school. (Contacteer ons)

Wanneer je naar de afspraak komt, dien je een officieel document mee te nemen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (trouwboekje, ISI+ kaart / geboortebewijs / identiteitskaart...).
Je kleuter wordt opgenomen in het stamboekregister en de ouders dienen een verklaring van enige inschrijving in te vullen en te ondertekenen. (Er dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.)

De inschrijving van leerlingen die het vorig schooljaar of het schooljaar daarvoor definitief werden uitgesloten, wordt geweigerd.

Het schoolbestuur kan een leerling ook doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs. Dit omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling betreffende onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). Het schoolbestuur beslis in overleg met de ouders en houdt rekening met:​

  • de schikbare ondersteunende maatregelen
  • ​een overleg binnen de participatieraad
  • een advies van het CLB

Uitschrijven?

Elke schoolverandering moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk worden meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school. Deze mededeling gebeurt per aangetekend schrijven of door afgifte van de mededeling tegen ontvangstbewijs. De inschrijving op de nieuwe school is rechtsgeldig vanaf de eerste schooldag na ontvangst van de mededeling op de oorspronkelijke school.

Hoeveel kost de school?

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school vraagt geen inschrijvingsgeld.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis.

De school zal echter wel een bijdrage vragen voor een aantal zaken. Namelijk voor de uitstappen, de toneelvoorstellingen, voor een abonnement op een tijdschrift waar er in de klas mee gewerkt wordt (het betreft de laatste kleuterklas, eerste leerjaar, ... ), voor een turn-t-shirt en voor een turnzak.

Er is echter een maximum bedrag dat de school aan de ouders mag vragen. Voor de kleuters is het maximum bedrag 50€ en voor de leerlingen van het lager onderwijs is het maximum bedrag 90€ per schooljaar. Heeft u het financieel moeilijk en kan u bepaalde uitstappen niet betalen, neem dan contact op met meester Geert.

Meer informatie over de maximum factuur.